第5章のヘブライ語テキスト

ישראלישלהםחלקלםולםהבא、שנאמרועמךכולםצדיקים、לעולםיירשוארץ、נצרמטעידידר。

א。

בעשרהמאמרותנבראהעולם。 ומהתלמודלומר、והלאבמאמרכיכוללהבראות?

פיפרעמןהרשעיםשמאבדיןאתהעולםשנבראבעשרהמאמרות、וליתןשכרטובלצדיקיםשמקימיןהעהעולםשנבראבעשרהמאמרות。

ב。

עשרהדורותעדועדנח。 להודיעכמהךרךאפיםלפניו、שכלרורותהיומכעיסיןובאין、עדשהביאעליהםמהמביהמבול。

עשרהדורותעדועדאברהם。 ודיעכמהךרךאפיםלפניו、שכלרורותהיומכעיסיןובאין、עדשבאהםרהםוקיבלשכרכולם。

ג。

עשרהנסיונותנתנסהאברהםאבינועליוהשלוםועמדבכולם、להודיעכמהחיבתושלאברהםאבינועליוהשלום。

ד。

עשרהנסיםנעשולאבותינובמצריםועשרהעלםים。

עשרמכותהביאהקדושברוךהואעלירייםבמצריםועשרעלים。

רהנסיונותנסואבותינואתהקדושברוךהואבמדבר、שנאמר(במדבריד):וינסואתיעשרפעמיםולאשמעובקולי。

ה。

רהנסיםנעשולאבותינובביתהמקדש:

הפילהאשהמריחבשרהקודש; ולאהסריחבשרהקודשמעולם; ולאנראהזבובבביתהמטבחים; ולאארעקרילכהןגדולביוםהכפורים; ולאכיבוגשמיםאששלהמעיהמערכה; ולאנצחההרוחאתעמודהעשן; ולאנמצאפסולבעומרובשתיהלחםובלחםהפנים; עומדיםצפופיםומשתחויםרווחים; ולאהזיקנחשועקרבבירושלים; ולאאמראדםורוצרליהמקוםשאליןבירושלים。

ו。

רהדבריםנבראובערבשבתביןהשמשות、ואלוהן:

פיהארץ; יהבאר; פיהאתון; הקשת; והמן; והמטה; והשמיר; הכתב; והמכתב; והלוחות。

וישאומריםאףקברושלבנרבנו、ואילושלהםרהםאבינו。

וישאומריםאףהמזיקין、ואףצבתבצבתהויה。

ז。

שבעהםריםבגולםושבעהבחכם。

חכםאינומדברבפנימישהואגדולממנובחכמהובמנין、ואינונכנסלתוךדבריחברו、ואינונבהללהשיב、שואלכעניןומשיבכהלכה、ואומרעלראשוןראשוןועלאחרוןאחרון、ועלמהשלאשמע、אומר 'לאשמעתי'、ומודהעלהאמת。

וחלופיהןבגולם。

ח。

שבעהיניפרעניותבאיןלעולםעלשבעהפופיפירה。

ריןומקצתןאינןמעשרין、רעבשלמהומהבא、מקצתןרעביםומקצתןשבעים。 גמרושלאלעשר、רעבשלתורתבא; ושלאליטולאתהחלה、רעבשלכליהבא。

דברבאלםולםעלמיתותהאמורותבתורהשלאורולביתדין、ועלפרותתישביע。

רבבאהלעולםעלעינויהדין、ועלעיוותהדין、ועלהמוריםבתו​​רהכהלכה。

ט。

יהרעהבאהלםולםעלשבועתשוא、ועלחלולהשם。

ותבאלעולםעלעבודהזרה、ועלגלויעריות、ועלשפיכותדמים、ועלשמיטתהארץ。

רבעהפרקיםהדברמתרבה:ברביעית、ובשביעיתובמוצאישביעיתובמוצאיהחגשנהושנה。

ברביעית、מפנימעשרענישבשלישית。 בשביעית、מפנימעשרענישבששית。 ובמוצאישביעית、מפניפרותשביעית。 ובמוצאיהחגשבכלשנהושנה、שנהיגזלמתנותעניים。

י。

רבעמדותבאדם:

האומרשלישליושלךשלך、זומדהבינונית。 וישאומרים、זומסדום。 שלישלךושלךשלי、עםהארץ。 שלישלךושלךשלך、חסיד。 שלישליושלךשלי、רשע。

יא。

רבעמדותבדעות:

נוחלכעוסונוחלרצות、יצאהפסדובשכרו。 קשהסוסוקשהלרצות、יצאשכרובהפסדו。 קשהסוסונוחלרצות、חסיד。 נוחלכעוסוקשהלרצות、רשע。

יב。

רבעמדותבתלמידים:

מהרלשמועומהרלאבד、יצאשכרובהפסדו。 קשהעועוקשהלאבד、יצאהפסדובשכרו。 מהרלשמועוקשהלאבד、חכם。 קשהעועומהרלאבד、זהחלקרע。

יג。

רבעמדותבנותניצדקה:

הרוצהשיתןולאיתנואחרים、עינורעהאחםרים。 יתנואחריםוהואתןיתן、עינורעהבשלו。 יתןויתנואחרים、חסיד。 תןיתןולאיתנואחרים、רשע。

יד。

רבעמדותבהולכילביתהמדרש:

הולךואינועושה、שכרהליכהבידו。 עושהואינוהולך、שכרמעשהבידו。 הולךועושה、חסיד。 לאלךולךולאעושה、רשע。

טו。

רבעמדותביושביםלפניחכמים:ספוג、ומשפך、משמרת、ונפה。

ספוג、שהואסופגאתהכל。 משפך、שמכניסבזוומוציאבזו。 משמרת、שמוציאהאתהייןוקולטתאתםרים。 ונפה、שמוציאהאתהקמחוקולטתאתהסלת。

טז。

כלאהבהאיאתלויהבדבר、בטלדבר、בטלהאהבה。 ושאינהתלויהבדבר、אינהבטלהלעולם。

איזוהיאאהבההתלויהבדבר? זואהבתאמנוןותמר。 ושאינהתלויהבדבר? זואהבתדודויהונתן。

יז。

כלקתוקתשהיאלשםשמים、סופהלהתקים。 ושאינהלשםשמים、איןסופהלהתקים。

איזוהיאמחלוקתשהיאלשםשמים? זומחלוקתהללושמאי。 ושאינהלשםשמים? זומחלוקתקרחוכלעדתו。

יח。

כלהמזכהאתברבים、איןחטאעלדידו。 וכלהמחטיאאתברבים、איןמספיקיןבידולעשותתשובה。

משהזכהוזכהאתהרבים、זכותהרביםתלויבו、שנאמר(דבריםלג)、צדקתה 'עשהומשפטיושישרש。

ירבעםהחטוהחטיאאתהרבים、חטאברביםתלויבו、שנאמר(מלכיםאטו)、עלחטאותירבעם(בןנבט)אשראשואשרהחטיאשישראל。

יט。

ישישבידושלושהדבריםהללוהואמתלמידיושלהםרהםאבינו。 ושלושהדבריםאחריםהואמתלמידיושלבלעםרשע。

ידיושלהםרהםאבינו:עיןטובה、ורוחנמוכה、ונפששפלה。

ידיושלבלעםשערשע:עיןרעה、ורוחגבוהה、ונפשרחבה。

ןיןתלמידיושלאברהםאבינולתלמידיושלהרשע?

תלמידיושלהםרהםאבינו、אוכליןבעולםנונוחליןבעולםהבא、שנאמר(משליח)、להנחילאהבייש、ואצרתיהםאמלא;

תלמידיושלבלעםהרשעיורשיןגיהנםויורדיןלבארשחת、שנאמר(תהליםנה)、ואתהאלהיםתורידםלבארשחת、אנשידמיםומרמהחציחצוימיהםי

כ。

יהודהבןתימאאומר:

הויעז;ר; וקלכנשר; רץכצבי; וגבורכארילעשותרצוןאביךשבשמים。

ואהיהאומר:

עזפניםלגיהנם; ובושתפניםלגןעדן。

היירצוןמלפניךה 'אלהינוואלהיאבותינושיבנהביתהמקדשהרהבימינו、ותןחלקנובתורתך。

כא。

בןבגבגמומר:

הפוךבהוהפוךבה、דכולאבה。 ובהתחזי、וסיבובלהבה、ומנהלאתזוע、שאיןלךטובההימנה。

בןהאהאמומר:

לפוםצעראאגרא。

כב。

ואהיהאומר:

בןחמששניםלמקרא; בןעשרלמשנה; בןשלושעשרהלמצות; בןחמשעשרהלתלמוד; בןשמונהעשרהלחופה; בןעשריםלרדוף; בןשלושיםלכוח; בןארבעיםלבינה; בןחמישיםלעצה; בןשישיםלזקנה; בןשבעיםלשיבה; בןשמוניםלגבורה; בןתשעיםלשוח; בןמאהמתומתועברובטלמןהעולם。

רביחנניאבןעקשיאאומר:

רצההקדושברוךהואלזכותאתישראל、לפיכךהרבהלהםתורהומצות、שנאמר:ה 'חפץצדקויגדילתורהויאדיר。

推奨されます

キドゥドゥシン-婚約
2019
カバラ:簡単な定義
2019
「父の倫理」とは何ですか?
2019