sséderlefolyása

szédervallásosrendezvény、Peszáchelsõestéjén-adiaszpórábanazelsõkétestén-rendezettünnepivacsora。

széder(istentiszteleti)レンデット* jelent。 リトゥアリス・ラコマート・アゼルト・ネヴェジク・イジー、マート・アズ・エヴ・オッツェス・ウンネピ・エトカゼセテル・エルテル、クレンレゲ・ゼルタータシ・レンディエ・ヴァン。

ツヴァイドンケッペニヴァッソラーンカイヴルアズアラービードルゴクラヴァンシュズクセグアセルツァルトタルステルジェシテテセズ:

-bor;

-macesz;

-kárpászgyanántvalamilyenzöldség:van、aki zellert、van、aki petrezselymet vagyfõttburgonyáthasznál;

-keserûfû:frissen reszelt torma vagy fejessaláta;

-chároszet:reszelt almaésdióborralösszekeverve、fahéjjalfûszerezve;

egytálkasósvíz;

-csontossülthús;

-fõttvagysülttojás;

-egy nagyborospohárvagy -kupa:エリジャフ・ポハラ。

ゾルデセグベル、ケセル・フビエルはチャロシェットビェルフェジェンケンエジプト-エジーアダグリージェンスです。 Hárommaceszlap legyen azasztalfõn、ezenkívülmindenkinek jussonlegalábbmásféllap。 ボルボル・アニニー・ケル、ホージー・ミンデンキネク・ネギッツァー・レヘッセン・トルテニ、エリジャフ・ポハラーバ・ペディグ・エジッツァー。 felnõttekpoharalegalábbegydecis legyen。

Azünnepitálatígykell elrendezni:

トハスcsontoshús
けーせー
ツェルツェグチャロゼット
トルマ

タル・レヘト・ケレク・ヴァジー・シェグレテス。 Ha nincskülönszédertál、bármilyentlehethasználni。

Azasztalfõnhárom、asztalkendõvelvagyünnepimaceszterítõvelletakart macesz legyen aszédervezetõje、aházigazdaelõtt。

Mindenterítékmelléoda kellkészíteniegyHágádát。 ハーガダー「エルベツェレスト」のlent歌、エジプトのケーニベツケネク、シメデル、ツェルダート、アズ・エルモンダンド・アルダソカト、エズ・イマキャット・タルタルマッツァ、エズンキヴル・リーガシュ・アズキ

Ha azünnepitálnemelégnagy、es nemférráminden、kisebbtálakatvagytálkákatlehetmelléhelyezni。

Rituálisételekkülönbözõdolgokatjelképeznek。

マゼズ、シェゼットイデジ、アメリエルõseinkelhagytákEgyiptomot、s "meg meg sem kelhetetttésztájuk"。 ジェルケペジ「サンヤルサグケニエレット、アメリエットõseinkettek Egyiptomországában」。

bor azörömésavidámságjelképe。 négypohárkülön-különköszöntianégykifejezést、amelyet aTóraIzraelkiszabadításárahasznál: "...megszabadítalakbenneteket(hocétékéték...) "、" ...megváltalakbeneteket(gáálti)kinyújtottkarraléssúlyosítéletekkel... "és"Népemméfogadlak titeket(lákáchti)、ésa ti Istenetek leszek ... " ígyszól:「Azutánbeviszlek benneteket(hévéti)arra aföldre、amelyrenézvemegesküdtem、hogyÁbrahámnak、IzsáknakésJákobnakadom azt。」 Ezt akifejezéstazötödikpohárjelképezi、amelyet nem isznak ki、mert Izraelszámkivetettségénekhosszúévszázadaialattúgytekintettékétazígéretéget ポハラのアゼルト、アズタラテッテク、エスエルネヴェズテク「エリジャフポハラナック」。 エリジャフ-magyarnevénIllés-prófétaahagyományszerint aMessiáselõhírnöke、akinekeljöveteleaszámûzöttekvisszatérésétésazsidószuverenitáshelyreálláll

rabszolgaságbansínylõdõzsidókkeserûsorsátjelképeziのためのkeserû。

habarcsot jelenti、amellyel azizraelitákaz egyiptomiépítkezésekendolgoztakのチャロシェット。

A sosvízakönnyeketidézi、amelyekkel anépnyomorúságátsiratta。

akárpásza tavaszt、atermékenységet、azörökkémegújulóreménytképviseli、méghasósvízbe-könnybe-mártvaesszükis。

csontoshúséstotojása Templomlerombolásáraemlékeztet、paszkaáldozatraésazünnepialdzatra a Templommûködéseidején。 húsdarabegyenes szokott lenni-lábszárvagy csirkenyak-、ésaztjelképezi、hogy「kinyújtottkarral」szabadítottameg azÖrökkévalóIzraelt。 トジャスギャースハギョマンニョスイェルケペ。

tojástはhústelõreel kellkészíteniです。 Mindkettõtcsakmásnapesszükmeg。

Azértvanhárommacesz-háromkovásztalankenyér-az asztalon、mert minden szombatonésünnepenkétkenyérrekelláldástmondani、a harmadikat pedigkettétékézzézzézzelezzézzzézzz

hálácháegyébszimbolikusjelentéstはhárommacesznakである。

Azõsatyákat、Ábrahámot、IzsákotésJákobotjelképezik。

Aháromfennmaradttörzstöredéketjelentik、akohénokat、LéviésIzraeltörzsét。

KET "bemártás" - kárpászSOSvízbeES AkeserûFUchároszetbamártása - szertartáshoztartozik:szándékosaneltérünkAZ ismertétkezésiszokásoktól、hogyfelkeltsükA gyerekekkíváncsiságát、S azokmegkérdezhessék、miértteszünkIGY。 アドベントヴァラソゾクボルボンタコジクアキビヌラストルテネテ

レジー・アイデンベン・ゾーカス・ボルト・エトカゼス・エルエット・エジー・ファラト・ベルマータニ・ヴァラミベ。 Ezértabölcsektanácsáraezen azesténkétszermártunk、hogy a a gyerekekkérdezõsködhessenek。 A Talmudban anégykérdésegyikváltozataígyhangzik: "Miértmártunkmásesténegyszer、Peszáchestéjénpedigkétszer?"

ネレヴェレトレヌルヴォンジュクは、セルツェルティセルツァルタスバになります。 ネギー・ケルデスト、マニスタナト・キフェジェツェッテン、ギェレク・サマーラ・ベテク、ハーガダーバ。 négyfiúszimbolikájaerkölcsitanításokathordoz、a gyermeknyelvenszóló-demélyvallásiéstörténelmijelentésselbíró-dalok、aChádgádjáésazEchádjo szokásosjátékokat、azáfikomán "ellopását" vagy "megtalálását"szinténgyerekekkedvéértjátsszuk。

Azはszokás、趣味はházigazdaheverõformájúszékenfoglal helyet、amelyenkényelmesentámaszkodhatです。 レザ・イドゥクベン・ア・ザザバッド・エンベレク・エテク・タマスコドヴァ:ezérttartozik ez a gesztus aszéderszertartásához。

Nemkötelezõ、deszokás、hogy aszéderlevezetõjefehérruhát-kitelt(kitlit)-visel、avallásitisztaságjelképeként。

zsinagógából、Peszáchestiistentiszteletrõlhazatérvekell elkezdeniである。

Péntekeneste szabad az estleszálltaelõttis kiddust mondaniésenni-es elvenni ezzel avilágibólaszentségszámára-、dePeszáchkornem。 maceszevéses aborivásmicváját-miutána kiddus anégypoháregyikekéntaszéderrészénekszámít-este kellteljesíteni。 書誌事項:「... azéjszakán... egyenekkovásztalankenyeret ...」

セルタータルスト・バルミリーエン・ハーガダーバール・ル・レーエト・ヴェツェトニ。 akülönbözõméretû、fordításúéstipográfiájú、mûvészientervezettkiadásokközültetszésszerint lehetválasztani。

ゼルタータスのレンディエ:

Megtöltjük、ポハラのボラール。

Kádés:ハジガズダのキッドダストモンド。 エルターネクはソゾカーソクのアバン、ホギー・アルヴァ・ヴァジー・エルベ・モンジャーク、イレトヴェ・ハルガトジャークはキッドダスト。 Mindkétmódhelyes。 Ezutánmindenki「アーメン!-t」モンド、ésmegisszuk azelsõpohárbort。 ポハーナック・トーブはフェレット・キ・ケル・ウリテニを造る。

Urhác:egytálvizet hoznak az asztalhoz、kézmosáscéljára。 アルダスト・ネム・ケル・モンダニ

Kárpász:mindenki kivesz egy kiszöldséget、sósvízbemártja、ésáldástmond:

(BáruchÁtáÁdonájElohénuMelechHáOlámborépriháádámá。)

「ÁldottlégyTe、ÖrökkévalóIstenünk、aVilágKirálya、ki aföldgyümölcsétteremti!」

Jáchác:aházigazdakettétöriaközépsõmaceszt、az egyik darabot visszateszi、amásikatkendõbecsomagolvafélreteszi、ez lesz azáfikomán。

harajbólmegtöltjükポハラカット。

Mágid:elmondjukPeszáchtörténetét、memezjelentõségénekbemutásávalkezdõdik、és "négykérdéssel"folytatódik。 Tóra-idézetek、ágádikusmagyarázatok、tudósoktörténetei、Istentdicsõítõzsoltárokszínesítikaszertartásnakezt aszakaszát。 「Dicéretes」、taniktákabölcsek、elmondani akivonuláseseményeit、esbeszélniacsodákról、amelyekõseinkkeltörténtek。 Ez alatt a szakasz alatt arésztvevõkhozzászólhatnakaz olvasottszöveghez、magyarázatokatfûzhetnekhozzá、vagyelmondhatják、mit tanultak、hallottak、olvastakPeszáthal。

シャザシュナクのベネ-ボラ・モンドット・アルダス・ウタン-マソディク・ポハラトのキス

ラーチャ:rituáliskézmosáskövetkezik、ほとんどのmáráldássalkísérve(lásd..... oldal)。 Vagy mindenkifelállazasztaltól、es amosdónálmos kezet、vagy azasztalnáladnakkörbeegymosdótálat。 Elmondjuk akézmosásramondandóáldást。 Ettõlkezdve nem szabadbeszélni、csakmaceszevésután。

Mocimácá:aházigazdafölemeliakétésfélmaceszt、es akövetkezõáldásokatmondja:

(BáruchÁtáÁdonájElohénuMelechHáOlámhámocilechem minháárec。)

「アルドット・レジー・テ、オルケヴァロ・イステヌンク、ヴィラーグ・キラリア、キネリエット・アド・ネクチュンク・フォルドベル!」

(BáruchÁtáÁdonájElohénuMelechHáOlámáserkidsánub'micvotávv'civánuáláchilátmácá。)

「アルドット・レジー・テ、オレケヴァロ・イシュテュンク、ヴィラーグ・キラリア、キ・メグゼンツェルミント・パラソルソレイバル、メガジータ・ミネクーン、マチェス・エヴェセト!」

Darabokratördelia maceszt、ésszétosztjaatöbbiekközött。

Máror:mindenki vesz akerserûfûbõlegyolajbogyónyit、bemártjaachároszetba、es megeszi、miutánelmondta akövetkezõáldást:

(BáruchÁtáÁdonájElohénuMelechHáOlámáserkidsánub'micvotávv'civánuáláchilátmáror。)

「アルドット・ヴァギー・テ、オレケヴァロ・イステヌンク、ヴィラーグ・キラリア、キ・メグゼンツェルト・ミンケット・パラソソラタイバル、メガジータ、ホージー・エギューク・ア・ケゼル・フベット。」

Koréch:kétmaceszdarabközékeserûfüvetéschároszetettévekis "szendvicset"készítünk、esmegesszük。 Ezzel arraemlékezünk、趣味はSzent TemplomfennállásaidejénHillél、ナジー・ボルクスはPeszách-áldozatihústes akeserûfüveta macesszalegyüttette、mert le vanírva: "...kovászer 4Mózes9:11。)es "... egyenekhozzákovásztalankenyeretkeserûfüvekkel..."(2Mózes12:8。)

Sulchánoréch:バクソラ。 ケレットユーロパボルサラマーゾサラドクナールゾカースヴァクソラートエルジェテレル-ソスヴィスベンタラルトケメニートヤッサル-ケズデニ。

アフィコマン:vacsorautánelõveszikazáfikománt、félretettfélmaceszt、es mindenki kap egydarabkát "desszertként"。 Azértesszükutoljára、mert ezjelképeziapászkaáldozatot。 Ha azáfikománnincs meg、mert az estfolyamánelkeveredett、másikmacesztはszabadhasználniです。

Báréch:harmadszorはpoharakat、saházigazdaésarésztvevõkegyüttelmondjákvagyeléneklikazétkezésutániáldástです。 Ezutánáldástmondunk a harmadikpohárborra、es kiisszuk。

Kitöltjükはネゲエディックポアーボルトです。 エリジャフ・ポハラートはszínültigtöltjükです。

Hállél:ZsoltárokésIstentdicsõítõimákkövetkeznek。 Ezutánáldástmondunk、éskiisszukはネガティブポアーボルトです。

ニルカ:aszéderhivatalosbefejezése、miutánkifejeztükreményünket、hogy azÖrökkévalószívesenfogadtaszertartásunkat。

Számoselterjedt dal van、amelyet aszéderutánszoktakénekelni。 Vidámdallamukat esmondókaformájukatnagyon szeretik a gyerekek、akik azénekléskedvéértszívesenmaradnakébrenaz estlegvégéig。 ダロクタルタルマアゾンバンエガルタランネムジェレケス。 Az egyik legismertebb、 azEchádmijodéá (Ki tudja、mi az egy?)zsidóhit alapelveit dolgozza fel、egymásik、 aChádgádjá (Egy gida ...)

「JövõreazújjáépültJeruzsálemban」、 lösánáhábááböJirusálájimhábnujá: ezzel a dallalérvégetaszéder。

推奨されます

ハヌカとは何ですか?
2019
ユダヤ人を改宗させるユダヤ人はいますか?
2019
イシュマエル:アブラハムのもう一人の息子
2019